Nachlese 2018/20: Rules of Variety

Zum Wochenrückblick 2018/20. Themen: Rules of Variety.

Mit: Henry Herkula, Mario Futh